SAVE THE DATE: 7.-9.6.2024

Budo Seminar (Aikido, Kenjutsu/Aikiden, Iaido) with Jaff Raji Sensei

at Enshiro Dojo Salzburg